Horní Těšice - e) přehled nejdůležitějších předpisů...

Horní Těšice

106/1999 §5 Zveřejňování informací
e) přehled nejdůležitějších předpisů...

přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí,

 

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž obec jedná a rozhoduje, patří :

-          zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
-          zák. č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení
           obcí s rozšířenou působností, v platném znění 
-          zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
-          vyhl. č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní
           orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení, v platném znění

-          zák. č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů
-          vyhl. č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství
           názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech
           ohlášení
           o  přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech 
           potřebných k přidělení čísel, v platném znění
-          zák. č. 491/2001 Sb., volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,
           ve znění pozdějších předpisů
-          zák. č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění
           některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
-          zák. č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých
           zákonů, ve znění pozdějších předpisů
-          zák. č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně
            a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
-          zák. č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých
           zákonů, v platném znění
-          zák. č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, v platném 
            znění 
-          zák. č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně
            některých zákonů, v platném znění
-          zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů
-          zák. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, 
            ve znění pozdějších předpisů
-          zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
-          zák. č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých 
            zákonů, ve znění pozdějších předpisů
-          zák. č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový 
            zákon), ve znění pozdějších předpisů
-          zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
-          vyhl. č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení
           o  přestupcích,    v platném znění  
-          zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změn
ě některých 
            zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů
-          zák. č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů
-          zák. č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů
-          zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,
ve
           znění pozdějších předpisů

-          zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 
-          zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
           některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
-          zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
-          zák. č. 183/2006 Sb.., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
           v platném znění
-          zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
-          zák č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
-          zák. č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších
           předpisů
-          zák. č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon),
            ve znění pozdějších předpisů
-          vyhl. č. 162/2001 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky,
            ve znění pozdějších předpisů
-          zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
            jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
-          zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
-          zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících 
            zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
-          zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
            pozdějších předpisů
-          zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
-          zák. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
-          zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
-          zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
-          zák. č.  359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
-          zák. č.  94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů
-          zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
-          zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),
            ve znění pozdějších předpisů
-          zák.č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů
           (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů
-          zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění
           pozdějších předpisů
-          zák. č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon),
           ve znění pozdějších předpisů
-          zák. č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů

-          zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 
           ve znění pozdějších předpisů 
-          zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
           předpisů
-          nař. vlády ČR o odměnách členům zastupitelstev
-          platné Obecně závazné vyhlášky Obce Horní Těšice a Nařízení Obce Horní Těšice

(16.05.2008)