Horní Těšice - d) postup, který musí povinný subjekt dodržovat...

Horní Těšice

106/1999 §5 Zveřejňování informací
d) postup, který musí povinný subjekt dodržovat...

d) postup, který musí povinný subjekt dodržovat při vyřizování všech žádostí, návrhů i jiných dožádání občanů, a to včetně příslušných lhůt, které je třeba dodržovat,

 

Postup při vyřizování žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

·         žádost o poskytnutí informace lze podat ústně nebo písemně a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

·         z žádosti musí být zřejmé :

-       Kdo dotaz činí.  Fyzická osoba uvede jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, IČ, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy jejího sídla. Je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické podatelny obce či datovou schránkou.  U žádostí podaných elektronicky musí být rovněž uvedena příslušná identifikace žadatele, v písemné žádosti jeho podpis.

-          Že je určena Obci Horní Těšice, popřípadě jejímu orgánu.

-          Že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona.

·         Ústně a telefonicky podané žádosti vyřizují volení funkcionáři a zaměstnanci v rámci své působnosti dané Organizačním řádem.

·         Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta a nebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

  • Písemná žádost se zasílá poštou na adresu Obecní úřad Horní Těšice, Horní Těšice čp. 31, 753 53 Všechovice a nebo se činí osobně  na Obecním úřadě Horní Těšice. Elektronicky  lze žádost podat prostřednictvím datové schránky nebo elektronické podatelny.

 

  • Vyřízení žádosti je možné těmito způsoby :

-          poskytnutím informace nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění ( ze zákonných důvodů lze tuto lhůtu o prodloužit nejvýše o 10 dnů) písemně, nahlédnutím do spisu, včetně možnosti pořídit kopii, nebo na paměťových médiích. O formě poskytování informace rozhoduje povinný subjekt. Vždy však je povinen písemnou informaci podat vytištěnou na papíře, bude-li si to žadatel přát.

-          odložením žádosti pro nedostatek údajů o žadateli, žadatel bude vyzván do 7 dnů, aby žádost doplnil. Nevyhoví-li žadatel do 30 dnů, bude žádost odložena.

-          rozhodnutím o odmítnutí žádosti v případě, že je žádost nesrozumitelná nebo příliš obecná, nebo není zřejmé, jaká informace je požadována, žadatel bude vyzván do 7 dnů, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li ji do 30 dnů, rozhodne se o odmítnutí žádosti.

-          odložením žádosti, pokud se požadované informace v žádosti nevztahují k působnosti Obce Horní Těšice, žádost bude odložena  a žadateli bude tato skutečnost sdělena do 7 dnů.

 

  • Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat dle § 16 zákona odvolání.
  • Povinný subjekt odvolání spolu se spisovým materiálem předloží nadřízenému orgánu do 15 dnů ode dne doručení odvolání.
  • Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace může podat žadatel u povinného subjektu  z důvodů, za podmínek a ve lhůtě  uvedených v § 16 a zákona.
(16.05.2008)