Horní Těšice - a) důvod a způsob založení povinného subjektu...

Horní Těšice

106/1999 §5 Zveřejňování informací
a) důvod a způsob založení povinného subjektu...

Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost.

 

Obec Horní Těšice je základní územní samosprávný celek České republiky (dále jen Obec).
Obec je právnickou osobou a vystupuje tedy v právních vztazích svým jménem a na svou odpovědnost. Jako samostatná právnická osoba vznikla dnem účinnosti zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tedy dnem voleb do obecních zastupitelstev v roce 1990, tj. 24. listopadu 1990.
Obec své záležitosti spravuje samostatně (v tomto případě jde o tzv. samostatnou působnost) a při výkonu této činnosti se řídí pouze zákony a obecně závaznými právními předpisy vydanými k jejich provedení.
Obec vykonává v zákonem vymezeném rozsahu také státní záležitosti - státní správu (v tomto případě jde o tzv. přenesenou působnost) a při výkonu této působnosti se navíc řídí usneseními vlády a směrnicemi ústředních orgánů státní správy.

Obec má svůj majetek a finanční zdroje a hospodaří s nimi samostatně podle podmínek stanovených zvláštními zákony. Obec hospodaří podle sestaveného rozpočtu a vyúčtování hospodaření provádí po skončení kalendářního roku. Návrh rozpočtu i vyúčtování hospodaření jsou zveřejňovány před jejich projednáním v Zastupitelstvu obce Horní Těšice, aby se k němu mohli vyjádřit občané (viz zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů).

Obec je spravována Zastupitelstvem obce Horní Těšice (dále jen zastupitelstvo obce), které je orgánem v samostatné působnosti a jeho členové jsou voleni občany ve volbách do zastupitelstev obcí. Zastupitelstvo obce má celkem 5 členů a schází se minimálně jedenkrát za 3 měsíce.

Související právní předpisy :

·         Ústava České republiky, ústavní zákon č. 1/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů

·         Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

·         Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů

·         Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

 

 

(16.05.2008)